Wróć do listy kategorii funduszy

Fundusze pieniężne i gotówkowe

Fundusze pieniężne i gotówkowe są zaliczane do najbezpieczniejszych funduszy inwestycyjnych. Inwestują one głównie w krótkoterminowe instrumenty dłużne wystawiane przez emitentów takich jak Skarb Państwa, banki, duże spółki publiczne. Fundusze lokują środki m.in. w bony skarbowe, bony komercyjne, obligacje Skarbu Państwa i obligacje przedsiębiorstw, lokaty bankowe. Fundusze pieniężne i gotówkowe zakupują głównie krótkoterminowe aktywa o terminie zapadalności od jednego dnia do jednego roku, a także instrumenty o dłuższych terminach wykupu i oprocentowaniu zmiennym. Inwestycje te charakteryzują się relatywnie niskim ryzykiem stopy procentowej. Fundusze tego typu są alternatywą dla krótkoterminowych lokat bankowych.

Szczegóły funduszy: